Regulamin

png

Regulamin

zasady realizacji usługi groomingu

w Salonie AlexTina

 

Poniższe zasady zostały opracowane przede wszystkim w  trosce o komfort psychiczny Państwa pupila oraz Państwa. Pomogą również w sposób profesjonalny zrealizować usługę groomingu dla pupila. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług AlexTina (dalej jako salon), przyjmujemy że akceptują Państwo wszystkie opisane zasady. 

Przed wizytą:

 • Rezerwacja wizyty w salonie AlexTina odbywa się w sposób telefoniczny, pod numerem….. ,za pośrednictwem systemu rezerwacji na stronie @artgroom.be. lub bezpośrednio w salonie pod adresem ………
 • Na dzień przed wyznaczoną wizytą zostanie do Państwa przesłana informacja
  z przypomnieniem o umówionej wizycie. Jeżeli klient jest zmuszony odwołać wizytę, prosimy
  o taką informację co najmniej dwie godziny wcześniej.
 • Jeżeli jest to pierwsza wizyta Państwa Pupila, w celu jak najlepszego przygotowania się do zabiegu, będziemy prosili Państwa o kilka informacji, które będzie można przekazać przed  wizytą bezpośrednio lub (w celu skrócenia wizyty) za pośrednictwem arkusza elektronicznego na stronie www. salonu. Pierwsza wizyta w salonie będzie trwała dłużej niż kolejne, dlatego dla pupila przeznaczymy odpowiednio więcej czasu.
 • Do obowiązków właściciela należy sprawdzenie stanu zdrowia pupila, aktualności szczepień przeciwko wściekliźnie oraz czy pupil nie posiada insektów.
 • W przypadku, gdy brak jest aktualnych szczepień lub stan zdrowia pupila nie pozwala na bezpieczne przeprowadzenie zabiegu, należy poinformować o tym salon oraz umówić nowy termin wizyty. Salon zastrzega sobie weryfikację książeczki zdrowia, szczególnie
  w przypadku nowych klientów, dlatego przed wizytą należy ją mieć przy sobie.
 • W przypadku suk/kotek w trakcie cieczki/rui również nie jest wskazane przeprowadzenie zabiegu, z uwagi na negatywny wpływ na inne zwierzęta. Salon zastrzega sobie odmówienie realizacji usługi. Jeżeli przed wizytą rozpoczęła się cieczka/ruja, prosimy
  o taką informację celem ustalenia innego terminu. 
 • Salon nie wykonuje również zabiegów w przypadku ciąży, z uwagi na możliwe powikłania. Jeżeli właściciel nie poinformuje o tym fakcie przed wizytą, zabieg jest wykonywany wyłącznie na jego odpowiedzialność. 
 • Jeżeli zwierzę choruje lub chorowało na schorzenia o charakterze neurologicznym, psychicznym, narządów ruchu, alergicznym, skórnym prosimy o taką informację przed wizytą. Salon nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku zatajenia takiej informacji i pogorszenia stanu zdrowia pupila.
 • Zwierzęta stare, chore, bojaźliwe oraz w złym stanie psychicznym poddawane są zabiegom wyłącznie na odpowiedzialność właściciela. Salon może odmówić przyjęcia takiego zwierzęcia. 
 • Zalecamy, żeby bezpośrednio przed wizytą pupil posiadał możliwość załatwienia potrzeb fizjologicznych,  w przypadku psów w trakcie spaceru.
 • Nie zalecamy karmienia zwierząt bezpośrednio przed wizytą w salonie oraz podawania jakichkolwiek środków uspokajających. W naszym salonie, zwierzęta poddawane są zabiegom pielęgnacyjnym i upiększającym bez podawania żadnych środków uspokajających. 

 

Wizyta w salonie

 • Prosimy, aby na zabieg przychodzić punktualnie. Szanujemy czas naszych klientów,
  a spóźnienie zaburza nasz plan. Unikamy przeprowadzania zabiegów na szybko i nie chcemy aby kolejni klienci oczekiwali na swoją wizytę dłużej, niż to zostało zaplanowane. Tym samym spóźnienia większe niż 15 minut będziemy traktowali jako anulowanie wizyty, o czym zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem sms lub telefonicznie. 
 • Bezpośrednio przed zabiegiem zwrócimy się do Państwa z Prośbą o wgląd do książeczki szczepień, celem weryfikacji ich aktualności. 
 • Jeżeli zwierzę jest agresywne i duże, prosimy przed zabiegiem o założenie kagańca. Jednocześnie zastrzegamy sobie odmowę realizacji zabiegu lub przerwanie zabiegu, w przypadku zwierząt agresywnych.
 • Nasze usługi wykonujemy pod nieobecność właściciela. Z naszego doświadczenia wiemy,
  że zwierzęta w trakcie zabiegu bez właścicieli są mniej rozdrażnione, spokojniejsze i chętnie współpracują z groomerem. W czasie zabiegu zalecamy właścicielom spacer, dobrą kawę lub inne zagospodarowanie czasu. Jeżeli jednak właściciel zażyczy sobie obecność w trakcie zabiegu, dopuszczamy taką ewentualność, ale zastrzegamy sobie zwiększenie stawki za naszą usługę
  o 150%. W takim wypadku właściciel zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie obsługi salonu. W trakcie samej wizyty, właściciel winien zająć miejsce wskazane przez obsługę, wyłączyć telefon oraz bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi salonu. Salon nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy obecność właściciela wpłynie na jakość i efekt usługi. 
 • Usługi w naszym salonie będą wykonywane na czystych i wyczesanych psach. Nasze usługi obejmują kąpiel, po czym następuje strzyżenie wraz z trymowaniem oraz wyczesanie pupila. Wyjątek stanowią koty, gdzie kąpiel nie jest obowiązkowa.
 • W przypadku, gdy na sierści psa występują kołtuny proszę o przekazanie takiej informacji przy rezerwacji, celem zwiększenia ilości czasu na zabieg. Jeżeli przed zabiegiem konieczne będzie rozczesywanie kołtunów, salon zastrzega sobie obciążenie właściciela dodatkową opłatą, zawartą w cenniku. Opłata nie zostanie nałożona, jeżeli właściciel wyrazi zgodę na ogolenie pupila. Zastrzegamy sobie odmowę usługi rozczesywania w przypadku psów dużych
  i agresywnych.
 • W przypadku, gdyby w trakcie wizyty okazało się, że zwierzę jest zaatakowane przez insekty, zostaną one usunięte na koszt właściciela, o czym zostanie on poinformowany w trakcie wizyty. Jeżeli właściciel nie wyrazi zgody na usunięcie insektów, salon zastrzega sobie przerwanie wizyty i obciążenie właściciela kosztem pełnego zabiegu.
 • W naszym salonie używamy renomowanych kosmetyków. Jeżeli właściciel życzy sobie wgląd w ich rodzaje, taka informacja zostanie mu udostępniona.

 

Po zabiegu

 • Prosimy o punktualny odbiór pupila z salonu, to jest o godzinie umówionej przed wizytą. W przypadku spóźnienia w odbiorze pupila dłuższego niż 15 minut, zastanie naliczona dodatkowa opłata, w wysokości 100% wartości zabiegu.
 • Zwierzęta po zabiegu będą wydawane jedynie właścicielom oraz osobom, które doprowadziły zwierzęta do zabiegu.
 • Właściciel po zabiegu zobowiązany jest do dokładnego obejrzenia zwierzęcia w salonie
  i zgłoszenie ewentualnych uwag. Po wyjściu z salonu, reklamacje nie będą uwzględniane. Jeżeli zgłoszą Państwo w trakcie oględzin jakieś uwagi, zostaną one poprawione na koszt salonu.
 • Korzystając z usług naszego salonu, właściciel wyraża zgodę na wykonanie zdjęć pupila po zabiegu upiększający. Wykonane usługi traktujemy jako naszą pracę autorską. Zdjęcia mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych naszego salonu. 

Jeżeli są Państwo zadowoleni z wizyty w naszym salonie, prosimy o taką informację oraz pozytywny komentarz w forach społecznościowych. Jeżeli wydarzyło się cokolwiek, co wpływa na negatywną opinię o naszym salonie, prosimy i kontakt z nami. Zawsze staramy się profesjonalnie podchodzić do każdego właściciela i jego pupila. Ale jak w każdej działaniu mogą nam się zdarzyć błędy i potknięcia. Bardzo łatwo jest zniszczyć dobrą opinię. Dlatego zawsze w takiej sytuacji prosimy o kontakt. Jesteśmy przekonani, że zawsze warto porozmawiać – na pewno znajdzie się jakieś kompromisowe rozwiązanie. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z uwagi na  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informuje się, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest [nazwa administratora] z siedzibą w [adres administratora] (dalej jako: Administrator);
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci: Imię i nazwisko właściciela, nr kontaktowy telefonu, adres e-mail, będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak: marketing i promocja usług administratora oraz w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie
  z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu:
 • przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy, 
 • obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych. 

w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;

 • posiada Pani/Pan: 
 • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679; 
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679; 
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679; 
 • prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 
 • jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. 
 • podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i wykonania usługi;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.