• Home
 • Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

png

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informuje się, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Julia Malec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AlexTina Julia Malec ul. Wojska Polskiego 72A/U10, 19 – 300 Ełk, NIP: 8481501523, REGON: 383536896, e-mail julia79@o2.pl, tel.510336133 (dalej jako: Administrator);
 2. Pani/Pana dane osobowe w postaci: Imię i nazwisko właściciela, nr kontaktowy telefonu, adres e-mail, będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak: marketing i promocja usług administratora oraz w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 3. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie
  z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu:
  1. przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy,
  2. obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych

w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;

 1. posiada Pani/Pan: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679; 
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679; 
  3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679; 
  4. prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 
 2. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.
 3. podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i wykonania usługi;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.